Privacy statement  

RedKarma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Onze contactgegevens: RedKarma, Vlasveen 9, 9301 PS, Roden | +31505496140 | info@redkarma.eu. 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

RedKarma verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website, oplossingen & diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht 
 • Organisatienaam 
 • Adresgegevens van de organisatie 
 • Zakelijk telefoon- en mobielnummer 
 • Zakelijk e-mailadres 
 • IP-adres 
 • Locatie 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier op onze website in te vullen, in correspondentie en telefonisch 
 • Interesse in bepaalde oplossingen en of diensten van RedKarma en haar partners 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

 • Wij vragen vanuit RedKarma niet actief om deze gegevens tenzij benodigd voor een specifiek doel en in overeenstemming met de betrokkene. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@redkarma.eu, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

RedKarma verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

RedKarma verwerkt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om onze oplossingen en diensten aan u en uw organisatie te kunnen leveren. Wij gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld voor het versturen van een factuur en het onderhouden van onze relatie met u. Ook gebruiken wij de gegevens om een informatieverzoek te kunnen beantwoorden. 

 • Om Marketingactiviteiten uit te kunnen voeren 

We doen graag aanbiedingen voor onze oplossingen en diensten aan onze klanten en geïnteresseerden (ook na beëindiging van het contract). Dit doen we per telefoon, e-mail of post, tenzij u hier bezwaar tegen maakt. 

 • Om u een optimale gebruikerservaring te bieden op onze website 

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens op onze websites in de eerste plaats om met u te communiceren. Uw gegevens worden daarnaast gebruikt voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel onze oplossingen, diensten en onze websites te verbeteren. 

 Geautomatiseerde besluitvorming 

RedKarma neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RedKarma) tussen zit. RedKarma gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: 

Naam systeem  Toelichting 
Spotler Mailplus 

Wij gebruiken deze systemen op onze website om u automatisch per e-mail downloads, blogs en andere content van ons te kunnen sturen als u interesse toont in onze oplossingen en diensten en daarvoor een formulier invult.  Wij gebruiken dit systeem ook om u in te kunnen laten schrijven voor evenementen van RedKarma en haar partners. De onderliggende logica van dit systeem kan u automatisch informeren over aanverwante oplossingen of diensten naar aanleiding van uw interesse in een specifieke oplossing of dienst of door het invullen van een formulier. 

Het belang hiervan is dat u onafhankelijk van tijd, locatie of device de door u gewenste informatie van RedKarma kunt opvragen of u in kunt schrijven voor onze evenementen. Daarnaast denken we met u mee door u mogelijk andere relevante informatie toe te sturen die u en uw organisatie kunnen helpen. Het gevolg is dat u e-mails van RedKarma zult ontvangen en/of dat we contact met u zoeken over de onderwerpen waar u interesse in heeft getoond. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren  

RedKarma bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per gebruik verschillen. 

Delen van persoonsgegevens met derden  

RedKarma deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. RedKarma blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan RedKarma uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken, zoals onder andere de partijen hieronder of soortgelijke partijen. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Naam derde   Catergorie  Jurisdictie   Doel    Welke gegevens  
Fortinet    Amerikaans Het merendeel van deze of soortgelijke partijen is aangesloten bij het Privacy Shield Framework
www.privacyshield.gov 
   Zakelijke contactgegevens en organisatiegevens 
Microsoft     
VMware     
     
     
     
     
     
     
     
Ad Hoc Data      Leadgeneratie 
Exact    Nederlands   

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

RedKarma gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RedKarma gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RedKarma en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te verzenden. 

Verwijdering van zakelijke contactgegevens is niet mogelijk indien wij deze nodig hebben om een overeenkomst tussen RedKarma en uw organisatie uit te kunnen voeren. Veelal verwerken wij deze gegevens zonder toestemming op basis van uitvoering overeenkomst en/of een gerechtvaardigd belang. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar privacy@redkarma.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. RedKarma wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

RedKarma neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@redkarma.eu. 

Contact aangaande Gegevensbescherming 

Contact aangaande Gegevensbescherming door RedKarma kan via privacy@redkarma.eu.